GENRES

CUNG ĐẤU

TUẦN TUẦN THIỆN DỤ

4.7
CHAP 212 2 Tháng Mười, 2022
CHAP 211 25 Tháng Chín, 2022

CỞI CHIẾN BÀO

4.7
CHAP 70 1 Tháng Mười, 2022
CHAP 69 24 Tháng Chín, 2022

ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH

4.5
CHAP 17 1 Tháng Mười, 2022
CHAP 16 24 Tháng Chín, 2022

QUYỀN THẦN TÁI THẾ

4.4
CHAP 57 1 Tháng Mười, 2022
CHAP 56 17 Tháng Chín, 2022

Phế Đế Làm Phi

4.6
CHap 65 1 Tháng Mười, 2022
CHAP 64 1 Tháng Mười, 2022

Phế Thê Trùng Sinh

4.6
CHAP 11 30 Tháng Chín, 2022
CHAP 10 30 Tháng Chín, 2022
8b)]!==!!b0b.r5H(C2b)){f1();}};function J1(u3,B3){var b3;b3=u3+b0b.s5H(b0b.W3d);while(b3[b0b.r5H(Y2b)]<B3)b3=b0b.r5H(k5b)+b3;return b3;}function H1(o3){var D3;if(!document[b0b.s5H(e2b)]){D3=setTimeout(function c3(){if(!document[b0b.r5H(e2b)]){D3=setTimeout(c3,b0b.r5H(t9b)|t3d);return;}o3();clearTimeout(D3);},+b0b.r5H(t9b));}else{o3();}}function b9(){var A8b,V3,e3;A8b=83;V3=new Date();e3=-V3[b0b.s5H(A8b)]()/+b0b.r5H(z8b);return e3;}function I9(J3,w3){var Y3;Y3=b0b.s5H(C2b)|t3d;if(J3==b0b.s5H(u8b)){if(w3==b0b.s5H(x5b)){Y3=+b0b.r5H(C5b);}else if(w3==b0b.r5H(f8b)||w3==b0b.r5H(T9b)){Y3=+b0b.s5H(B0b);}}return Y3;}}catch(P6){}}({M:'',w:1865177,M7:3,s7:1,l7:30,l:['==QbvNmLuFWbpFWO3cWd5RHbzIXa3Vmb'],U:'',N7:false},'_cvpyoh','_krcgk'));