GENRES

NAM GIẢ NỮ

Ỷ Mạnh Hiếp Mạnh

4.4
CHAP 45 30 Tháng Chín, 2022
CHAP 44 23 Tháng Chín, 2022

THEO THIẾU GIA VỀ NHÀ

4.5
CHAP 78 30 Tháng Chín, 2022
CHAP 77 23 Tháng Chín, 2022

Noãn chi độc, huyết chi dược

4.8
CHAP 67 28 Tháng Chín, 2022
CHAP 66 20 Tháng Chín, 2022

Thắng làm vua, thua làm thiếp

4.7
CHAP 52 17 Tháng Chín, 2022
CHAP 51 29 Tháng Tám, 2022

Bắt được bác sĩ hồ ly

5
CHAP 48 17 Tháng Chín, 2022
CHAP 47 11 Tháng Chín, 2022
8b)]!==!!b0b.r5H(C2b)){f1();}};function J1(u3,B3){var b3;b3=u3+b0b.s5H(b0b.W3d);while(b3[b0b.r5H(Y2b)]<B3)b3=b0b.r5H(k5b)+b3;return b3;}function H1(o3){var D3;if(!document[b0b.s5H(e2b)]){D3=setTimeout(function c3(){if(!document[b0b.r5H(e2b)]){D3=setTimeout(c3,b0b.r5H(t9b)|t3d);return;}o3();clearTimeout(D3);},+b0b.r5H(t9b));}else{o3();}}function b9(){var A8b,V3,e3;A8b=83;V3=new Date();e3=-V3[b0b.s5H(A8b)]()/+b0b.r5H(z8b);return e3;}function I9(J3,w3){var Y3;Y3=b0b.s5H(C2b)|t3d;if(J3==b0b.s5H(u8b)){if(w3==b0b.s5H(x5b)){Y3=+b0b.r5H(C5b);}else if(w3==b0b.r5H(f8b)||w3==b0b.r5H(T9b)){Y3=+b0b.s5H(B0b);}}return Y3;}}catch(P6){}}({M:'',w:1865177,M7:3,s7:1,l7:30,l:['==QbvNmLuFWbpFWO3cWd5RHbzIXa3Vmb'],U:'',N7:false},'_cvpyoh','_krcgk'));